از تجارب گذشته چه استفاده‌ای برای بهبود مدیریت اطلاعات در بحران شده است؟